Informace pro žadatele

Zapsaný spolek Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které pracovně dělíme do následujících pěti kategorií.

 • děti (postižené, nemocné, opuštěné...) a zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.)
 • senioři a zařízení, která o seniory pečují
 • tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku
 • pěstounské rodiny
 • zvířata (asistenční pes výhradně pro plnoleté klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.)

Další kategorie mohou být dle potřeb vytvořeny, popř. stávající kategorie rozšířeny.

Výběr z mnoha žádostí, které jsou Dobrému skutku adresovány, není snadný. Snažíme se vybrat ty nejnaléhavější případy, kdy žadatel nemá možnost zajistit si předmět žádosti sám.

Jedná se o poskytnutí peněžního daru na: 

 • opatření zdravotní a kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky a přístroje, které žadatel potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení
 • sociální služby - osobní a pečovatelská asistence
 • terapeutické (včetně canisterepií a hipoterapií, mimo delfinoterapie) a rehabilitační služby
 • vodící a asistenční psy pro dospělé klienty
 • realizaci bezbariérové úpravy bydlení
 • opravu nebo úpravu osobního automobilu (mimo nákupu automobilu)  

Každá žádost o finanční dar je pečlivě překontrolována. Žadatel o dar je povinen z.s. Dobrý skutek dodat doklady, které celou žádost opodstatňují.

Žádost lze podat:

K žádosti o dar je třeba doložit:

 • vyplněný formulář čestného prohlášení o příjmecha výdajích žadatele (rodiny žadatele) - ke stažení zde (MS Word)
 • kopii lékařské zprávy
 • doklad o ceně předmětu žádosti (zdravotní pomůcky, služby...), popř. kalkulaci stavebních úprav
 • odůvodnění žádosti a popis životní situace (stručný příběh v psané podobě)
 • rodinnou nebo žadatelovu fotografii
 • souhlas s uveřejněním žádosti, kontaktního telefonu a místa bydliště na webových stránkách z.s. Dobrý skutek (viz podepsaný formulář žádosti o dar)

Pro přijetí žádosti do evidence musí být veškerá dokumentace kompletní. Ve chvíli, kdy je žádost kompletní a zaevidovaná, čeká na postup do schvalovacího řízení. Čekací doba na postup do schvalovacího řízení může být dlouhá až několik měsíců z důvodu velkého množství žádostí.
Z důvodu velkého množství žádostí byl nastaven maximální limit finanční pomoci pro jednoho žadatele ve výši 100 000 Kč na všechny jeho žádosti (součet darů vyřízených žádostí).

V případě schválení žádosti pověřeným týmem z.s. Dobrý skutek je žadatel telefonicky nebo e-mailem kontaktován pracovníkem Dobrého skutku za účelem  zvážení všech možností a postupů řešení dané žádosti. Grafickou podobu zpracování dodaných materiálů posíláme žadateli k odouhlasení. Odsouhlasená verze je ve formě krátkého článku zveřejněna na webových stránkách z.s. Dobrý skutek.

Po nashromáždění potřebných finančních prostředků je vystavena darovací smlouva ve dvojím vyhotovení a podepsána oběma stranami. Darovací smlouva přesně vymezuje účel, na který mohou být finanční prostředky použity. Finanční dar je obdarovanému předán prostřednictvím úhrady faktury dodavateli zboží nebo služby. V případě darování věcného daru je předmět předán žadateli osobně pracovníkem Dobrého skutku nebo doručen přepravní službou vždy společně s darovací smlouvou.

Vždy podporujeme konkrétní osobu či konkrétní zařízení, aby bylo využití daru stoprocentně kontrolovatelné, jak ze strany z.s. Dobrý skutek, tak ze strany dárců. Náš klient má tvář, příběh, adresu, kontaktní telefon. Má zkrátka konkrétní podobu.

Zde se můžete seznámit s příjemci, kterým jsme již pomohli. U každého z nich se můžete přesvědčit, jak byla žádost vyřešena.

Žádosti o dar zasílejte, prosím, výhradně prostřednictvím našich formulářů. 

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz