Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.dobryskutek (dále web). Účelem těchto podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti z.s. Dobrý skutek (dále DS) na jedné straně a dárce (dále též objednatel) na straně druhé.

Provozovatelem webových stránek www.dobryskutek.cz a zároveň majitelem transparentního účtu je:

z.s. Dobrý skutek
Jiráskovo náměstí 2
326 00 Plzeň


IČ: 26996308
DIČ: CZ26996308
Nejsme plátcem DPH

Číslo transparentního účtu:

5005005006/2010, Fio banka

Dobrý skutek, z.s. vznikl a byl registrován podle zákona o sdružování občanů dne 21.4. 2005. Podle platné legislativy je zapsaným spolkem v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou L 4290.

Jméno a příjmení odpovědné (kontaktní) osoby, která vyřizuje vaše objednávky:

Dominika Morgenšternová
Telefon: +420 731 537 205
Email: dominika.morgensternova@dobryskutek.cz

Dárcem se rozumí na portálu fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala vlastní elektronický darovací formulář (dále také formulář), zpracovaný systémem webu.

Elektronickým darovacím formulářem se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o dárci, v případě objednání suvenýru (dárku) též jméno zboží z nabídky webu, výši finančního daru a jméno jednoho či více klientů (příjemců finančního daru), zpracovaný systémem webu.

Účelem webu je vybírat finanční prostředky od dárců, kteří musí v darovacím formuláři vybrat jednoho či více klientů (příjemců) DS, na které v době odeslání objednávky probíhá charitativní sbírka. Každému klientovi (příjemci) musí dárce přidělit částku v celých korunách, přičemž musí vždy rozdělit mezi jednoho či více klientů celou hodnotu svého finančního daru, kterou uvedl ve formuláři.

Zboží (suvenýry, dary), které prezentuje DS na webu, věnovaly fyzické či právnické osoby spolku DS. Jedná se o originální předměty, některé s původními podpisy známých osobností. Suvenýry, které DS prezentuje na webu, nemusí být nové a nepoužité a DS neodpovídá za případné vady.
 

Povinnosti z.s. Dobrý skutek

Z.s. Dobrý skutek se zavazuje přijmout elektronický darovací formulář od dárce prostřednictvím elektronického formuláře webu a pokud obsahuje též informaci o vybraném suvenýru, je DS povinen zaslat nebo předat tento suvenýr dárci.

Předání nebo zaslání suvenýru dárci je možné až po připsání finanční částky na transparentní účet DS, který je uveden na webu, nebo po uhrazení ceny suvenýru osobně dárcem při převzetí.

Jestliže DS nemůže dodat objednaný suvenýr, je o tom povinen neprodleně informovat dárce a do 30 dnů mu vrátit zaplacenou částku. Dárce má možnost se DS dohodnout na výběru jiného suvenýru odpovídající hodnoty. Dárce má též po dohodě s DS možnost netrvat na suvenýru, který si vybral.
 

Povinnosti dárce

Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný elektronický darovací formulář bude doručen z.s. Dobrý skutek.

Dárce se zavazuje:

Odeslat finanční dar DS ve výši, kterou uvedl ve své objednávce, do 14 dnů od odeslání objednávky. Dárce se dále zavazuje, podepsat darovací smlouvu, kterou mu DS po objednávce zašle a zaslat ji poštou na korespondenční adresu DS:

z.s. Dobrý skutek
Jiráskovo náměstí 2
326 00 Plzeň


Objednávání suvenýrů

Dárce objednává suvenýry  jedním z následujících způsobů:

- on-line přímo na stránce www.dobryskutek.cz
- e-mailem na naši e-mailovou adresu info@dobryskutek.cz, kde uvedete název suvenýru, případně počet kusů, vaši kontaktní adresu a telefonní číslo

 
Darovací formulář a darovací smlouva

Darovací smlouva je vystavena na základě závazného potvrzení elektronického darovacího formuláře. Za závazné se považuje odeslání formuláře, nebo potvrzení e-mailové.

Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vašeho daru nebo objednaného suvenýru. Kontakt nutný k potvrzení provádí zpravidla kontaktní osoba DS po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného suvenýru. Odeslaný formulář je pokládán za závazný pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení.
 

Storno objednávky suvenýru

Storno objednávky suvenýry ze strany dárce:

Dárce má právo stornovat odeslaný darovací formulář bez udání důvodu kdykoli do doby vyskladnění suvenýru, a to e-mailem na adrese info@dobryskutek.cz nebo telefonicky na telefonní číslo: +420 731 537 205. Při zrušení objednávky je třeba uvést jméno, variabilní číslo a název objednaného suvenýru. DS se zavazuje vrátit objednateli již zaslanou finanční částku ve lhůtě 30 kalendářních dnů bezhotovostním převodem na bankovní účet určený objednatelem, pokud se spolu nedohodnou jinak.

Storno objednávky suvenýru ze strany DS:
DS si vyhrazuje právo zrušit objednávku suvenýru v těchto případech:

- objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
- suvenýr už není k dispozici

V případě, že dárce uhradil již celou částku finančního daru, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 30 kalendářních dnů.

 
Hodnota suvenýrů


Ceny uvedené na webu jsou platné v době objednání a jsou stanovené tím, kdo suvenýr DS daroval, nebo případně přímo DS, pokud nebylo možné informaci o finanční hodnotě suvenýru od dárce suvenýru získat.
 

Platba za suvenýry

Platba předem na účet - dárci u nás platí prostřednictvím platební brány GoPay. Pokud se rozhodnete využít on-line platební systém GoPay, budete po potvrzení objednávky přesměrováni na stránky platební brány GoPay. Službu GoPay může využívat každý, bez nutnosti jakékoliv registrace. Stačí mít účet v jedné z podporovaných bank.


Dodací podmínky

DS je povinen splnit objednávku suvenýru objednatele a dodat příjemci suvenýr, který objednatel objednal ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Dodávky předmětu plnění (objednaného suvenýru) budou dle dostupnosti a provozních možností DS realizovány v co nejkratším termínu, obvykle se dodací lhůta pohybuje v rozmezí 5-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Místo odběru je stanoveno v sídle DS. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.


Záruka

U některých předmětů je po dohodě možné poskytnout záruku.


Reklamace

Dodaný suvenýr si je dárce povinen prohlédnout okamžitě po převzetí suvenýru. Pokud dárce zjistí, že došlo k poškození během přepravy, suvenýr od dopravce nepřevezme.
Pokud objednatel potvrdí DS převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného suvenýru během dopravy vymáhat na DS vzniklou škodu.
V případě zjištění závady, informuje dárce DS neprodleně telefonicky nebo e-mailem. Zprávu o zjištěných závadách zašlete písemně nebo e-mailem na adresu DS.


Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

 

U některých předmětů je po dohodě možno poskytnout záruku.

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz